onas.jpg (45660 bytes)
 
Dziesięciolecie Stowarzyszenia Twórczego "Brzimy"
 

   Śląsk Cieszyński ma długoletnie tradycje i zasługi w dziedzinie artystycznej. Być może urokliwe krajobrazy, a zwłaszcza majestat gór powodują wyzwalanie się mocy twórczych, toteż kraina ta obfitowała w plastyków, muzyków i mistrzów innych dziedzin sztuki. W Ustroniu, podobnie jak w innych miejscowościach cieszyńskiej ziemi, zawsze żyli ludzie wrażliwi na piękno i umiejący przetworzyć je w obrazy, których kanwę stanowi tajemnicza i niepowtarzalna aura beskidzkiej przyrody. Na przestrzeni ostatniego półwiecza można by wymienić wielu ustrońskich twórców realizujących się na niwie artystycznej, jednak ich wzajemne kontakty były raczej okazjonalne.
   Dążenie do bliższej współpracy zainicjowano na urodzinowym spotkaniu ustrońskiego rzeźbiarza Andrzeja Piechockiego w marcu 1993 r., gdy grono przyjaciół postanowiło założyć nieformalną grupę twórczą, będącą niejako kontynuatorką związku artystów "Brzimy" działającego w Wiśle, w którym w latach 70. znalazło się kilku ustroniaków. Do dalszych posunięć w tym kierunku doszło jesienią 1993 r., podczas wernisażu wystawy w oddziale Muzeum - Zbiory Marii Skalickiej, kiedy akces do grupy zgłosiło 16 osób. Wówczas zdecydowano też, że żywotny i pełen piękna modrzew, zwany w miejscowej gwarze "brzimem" będzie stanowić logo tego artystycznego grona. Wśród założycieli przeważali malarze, ale znaleźli się tam również przedstawiciele innych dziedzin sztuki. Zespół był bardzo zróżnicowany zarówno pod względem wieku jak i zawansowania w poszukiwaniach twórczych. Należeli do niego artyści o dużym dorobku, działający w środowisku od wielu lat, lecz również tacy, którzy dopiero rozpoczynali swą działalność w tej dziedzinie. Wszystkich połączył zamysł wspólnego działania i więzi sympatii. Aby spopularyzować sylwetki twórców zaczęto prezentować ich prace na łamach "Gazety Ustrońskiej" a prace prezentowane systematycznie na wydzielonej ścianie Centralnej Recepcji i Informacji, która wówczas mieściła się w nieistniejącym już budynku przylegającym do Hotelu "Równica".
   W lutym 1993 r. Bogusław Heczko wraz z synem Kazimierzem założyli Galerię Sztuki Współczesnej w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa. Stanowi ona nie tylko ciekawą ofertę dla zainteresowanych nabyciem dzieł sztuki, ale jest również stałym przeglądem możliwości twórczych ustrońskich artystów, skupionych w grupie "Brzimy" i popularyzatorem działalności od początku istnienia grupy.
   W styczniu 1994 r. dokonano wyboru zarządu Grupy Ustrońskich Twórców "Brzimy". Pierwszym prezesem został Andrzej Piechocki, a jego zastępcą Bogusław Heczko. W maju tego roku zorganizowano plener malarski w Domu Wypoczynkowym "Węgielek" w Jaworzynce, w którym wzięło udział kilkanaście osób. Powstało sporo udanych prac, na co w równym stopniu miał wpływ urok górskiego krajobrazu i miła atmosfera wspólnej pracy twórczej.

  

Pierwszy plener w Jaworzynce, 1994 r.
Od lewej: Mieczysław Jarmoc, Anna Marcol, Agnieszka Sikora
Andrzej Piechocki, Iwona Dzierżewicz - Wikarek,
Robert Wikarek, Beata Sikora, Stanisław Sikora, Jan Sikora

 

   Latem 1994 r. w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa pokazano po raz pierwszy zbiorową wystawę ustrońskich "Brzimów". Placówka ta w następnych latach gościła wielokrotnie artystów tej grupy, czy to przy okazji wernisaży wystaw, czy dorocznych spotkań. Muzealna ekspozycja dokonała prezentacji możliwości twórczych zrzeszonych artystów i spopularyzowała ich działalność wśród licznie przybywających gości w sezonie letnim do tej placówki.
   W kwietniu następnego roku zorganizowano I Aukcję Obrazów, Rzeźby i Wyrobów Jubilerskich, która była ważnym sprawdzianem zarówno umiejętności organizacyjnych jak również odbioru tej sztuki przez świat biznesu. Aukcja okazała się wielkim sukcesem artystycznym i finansowym, a zebrane fundusze przekazano miejscowemu Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi.

 

Drugi plener w Jaworzynce, 1995 r.
Od lewej: Jan Sikora, Stanisław Sikora, Danuta Koenig,
Bogusław Heczko, Andrzej Piechocki, Beata Sikora

 

   Kolejny plener zorganizowano wiosną 1995 r. w Jaworzynce, a że wspólne wyjazdy malarskie były coraz bardziej atrakcyjne, toteż kontynuując tą formę działalności wybrano się latem w kilkuosobowej grupie do miasta partnerskiego Ustronia Neukirchen Vluyn w Niemczech. W tym roku zaprezentowali swoje wystawy autorskie: Bogusław Heczko, Marek Więcławek i Anna Marcol. Nieformalna grupa twórcza "Brzimy" nadal powiększała swe szeregi i poszerzała działalność, co zmuszało do sfinalizowania wymogów formalnych. Latem tego roku opracowano statut i podjęto decyzję o założeniu stowarzyszenia. Jego rejestracja nastąpiła 8 listopada 1995 r. w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

 

"Brzimy" na II Beskidzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych, 1996 r.
Od lewej: Kazimierz Heczko, posłanka Grażyna Staniszewska, Bogusłąw Heczko

  

   W styczniu 1996 r. na walnym zebraniu ST "Brzimy" wybrano nowy zarząd. Prezesem został Kazimierz Heczko, który pełni tą funkcję do dziś, a jego zastępcami wybrano Andrzeja Piechockiego i Jana Sikorę. Różnorodne inicjatywy grupy były pozytywnie postrzegane w miejscowym środowisku, toteż poszerzała ona swe szeregi. W tym czasie zrzeszała 26 osób, nie tylko ustroniaków, ale również twórców z sąsiednich miejscowości. Rok ten przyniósł nowe wyzwania - udział w II Beskidzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych i w Pierwszym Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. Kontynuowano wspólne plenery i popularyzację dokonań twórczych w formie wystaw autorskich, które zorganizowano dla Karola Kubali, Rudolfa Piwko, Anny Marcol, Jana i Stanisława Sikorów oraz Wincentego Bąkosza, jego żony Zygfrydy i jej ojca Rudolfa Demla. Podobnie jak w latach ubiegłych miały miejsce kolejne wystawy zbiorowe. Twórczość "Brzimów" eksponowano przede wszystkim w ustrońskim Muzeum, ale też w innych placówkach kultury województwa śląskiego.

 

Otwarcie wystawy "Rodziny Bąkoszów"
w Oddziale MHiK Zbiory M. Skalickiej, 1996 r.
Od lewej: Karol Kubal, Wincenty Bąkosz, Zygfryda Demel - Bąkosz

  

   Stoisko z ich pracami stanowiło też atrakcję uroczystości z okazji 500-lecia ratusza w Cieszynie oraz "Ustrońskiego Jarmarku" poprzedzającego coroczne Dożynki, co stało się tradycją w następnych latach. W tym roku zainicjowano też organizację wystaw członków grupy za granicą, w miastach partnerskich Ustronia, których z każdym rokiem było więcej. W ramach wymiany kulturalnej twórcom z miast partnerskich organizowano wystawy w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.

 

Stoisko "Brzimów" na Jarmarku Ustrońskim, 1996 r.
Od lewej: Zbigniew Hławiczka, Zygfryda Demel - Bąkosz, Bogusław Heczko, Wincenty Bąkosz

  

   Aukcje na cele charytatywne, ze względu na zaangażowanie artystów oraz duże zainteresowanie biznesmenów organizuje się co dwa lata. W kwietniu 1997 r. miała ona miejsce w Domu Zdrojowym na Zawodziu i ponownie odniosła sukces artystyczny oraz komercyjny. Wspólna wycieczka do "Mekki kultury" - Paryża spełniła marzenia ustrońskich artystów. Wycieczki i plenery konsolidowały grupę, sprzyjając zawiązywaniu trwałych przyjaźni. W tym roku wystawy autorskie zorganizowano Bogusławowi Heczko z okazji 70-lecia urodzin oraz Danucie Gawlińskiej.

 

Lidia Szkaradnik otwarła Jubileuszową (50 - lecie urodzin)
wystawę prac plastycznych Zbigniewa Niemca w MHiK, 1998 r.

 

   Pięciolecie wspólnej działalności "Brzimy" obchodziły jesienią 1998 r. Uroczyste spotkanie z udziałem władz wojewódzkich i miejskich połączone z wernisażem wystawy poplenerowej zorganizowano w ośrodku "Leśnik" w Jaszowcu. Prezentacja dorobku twórczego to jedna z priorytetowych form działalności stowarzyszenia, toteż urządza się systematycznie wystawy autorskie. Zbigniew Niemiec wystawił swoje grafiki w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, a Bogusław Heczko w Bielsku-Białej.

 

Iwona Kubicz z 2 programu TVP prowadziła
IV Aukcję Obrazów, Rzeźby i Sztuki Użytkowej
- w Hotelu "Ustroń", 1999 r.

 

   Rok 1999 wiązał się z kolejnymi ambitnymi przedsięwzięciami. Do tradycji wypracowanej przez grupę należało organizowanie aukcji na cele charytatywne, co wiąże się zawsze z kilkumiesięcznym okresem przygotowań. W kwietniu tego roku urządzono ją w hotelu "Ustroń". Podobnie jak w ubiegłych latach dopisały zarówno władze miejskie, powiatowe oraz biznesmeni, toteż wszystkie darowane przez artystów z ustrońskiej grupy prace zostały zakupione, a zebrane fundusze znów zasiliły konto Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi. Podsumowanie aukcji z udziałem wszystkich zrzeszonych twórców urządzano tradycyjnie w muzealnej galerii.
   W maju 1999 r. zorganizowano plener w ośrodku wypoczynkowym leśnictwa w Prudniku, w którym uczestniczyły też osoby zaprzyjaźnione z "Brzimami" z Czech i Węgier. Należy odnotować też wystawy autorskie Bogusława Heczko w Budapeszcie oraz w Klubie Akademickim Uniwersytetu w Opolu. Ustrońscy twórcy wzięli udział w wystawie zbiorowej zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Strumieniu, gdzie w tym roku urządzono też wystawę autorską Ireneusza Czyża.

 
prudnik2000.jpg (25267 bytes)

Ekspozycja ST "Brzimy" na III Wystawie Twórców Ludowych
i Rzemiosła Artystycznego - "Prudnik 2000"

  

   Aktywna praca ustrońskiego stowarzyszenia, coroczne urządzanie wystaw i plenerów oraz udział w znaczących miejskich przedsięwzięciach kulturalnych wpływały na popularyzację grupy i spowodowały, że sporo osób spoza Ustronia zgłosiło chęć przystąpienia do wspólnej działalności twórczej. Na początku 2000 r. do "Brzimów" należało ponad 30 osób. Zgodnie z oczekiwaniami członków grupy od lutego tego roku systematycznie co piątek prowadzone są warsztaty plastyczne pod kierunkiem Karola Kubali. Piątkowe spotkania pomagają w opanowaniu podstawowych technik malarskich, od szkiców ołówkowych począwszy do malowania farbami, przygotowanej przez nauczyciela kompozycji. Warto zaznaczyć, że ustrońscy twórcy kilkakrotnie przeprowadzali również lekcje rysunku dla zainteresowanej młodzieży szkolnej.

 

Ekspozycja Prac "Brzimów" na "Dniach Skoczowa", 2000 r.
Od lewej: Wincenty Bąkosz, Jan Sikora

 

   W 2000 r. artyści wzięli udział w III Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego "Pogranicza Polsko-Czeskiego" w Prudniku. Dokonali też prezentacji swoich prac na cieszyńskim rynku podczas turnieju miast Cieszyn - Puck, na międzynarodowej imprezie "Święto Trzech Braci" oraz podczas dorocznych Dni Skoczowa. Uzyskanie przez Bogusława Heczko, a w rok później przez Karola Kubalę Lauru Srebrnej Cieszynianki świadczy o docenieniu przez władze miasta artystów o największym dorobku, zrzeszonych w grupie "Brzimy".

  
 
 

   W 2001 r. kontynuowano cotygodniowe spotkania warsztatowe, a efekt dotychczasowych zajęć zaprezentowano wiosną tego roku na wystawie zbiorowej w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa. W tym roku w ustrońskim Muzeum spopularyzowano też dorobek rzeźbiarza Edwarda Pawełka i malarza Ireneusza Czyża. W ramach międzynarodowej imprezy "Festyn Miast Partnerskich" nastąpiło spotkanie ustrońskich twórców z malarzami z zaprzyjaźnionych miast. Współpraca z tymi artystami umożliwia urządzanie plenerów za granicą. Plon artystyczny pleneru zorganizowanego w tym roku na Węgrzech pokazano jesienią w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.

 

Plener malarski w Balatonfoldvar na Wegrzech, 2001 r.
Od lewej, 1 rząd: Dagmara Gaj, Ewa Kokoszka, Halina Wesołek, Renata Kubok,
Iwona Dzierżewicz - Wikarek, stoją: Kazimierz Heczko, Zenobia Siekierski,
Iduna Schnepf, Bogusław Heczko, Andrzej Piechocki, Krzysztof Ducki

 

   W 2002 r. szczególnie uroczyście obchodzono jubileusze urodzin; 65-lecie Karola Kubali i 75-lecie Bogusława Heczko, połączone z wernisażami wystaw zasłużonych artystów. W benefisach im poświęconych wzięły udział władze miasta, rodzina oraz liczne grono zaprzyjaźnionych twórców z całego Śląska Cieszyńskiego.

 

Benefis z okazji 75. urodzin Bogusława Heczko, 2002 r.
Od lewej: Bogusław Heczko, Danuta Koenig, Lidia Szkaradnik, Andrzej Sikora

 

   Aukcje dzieł sztuki na cele charytatywne organizowane co dwa lata weszły na stałe do kalendarza imprez kulturalnych w naszym mieście, toteż kolejną zaplanowano na 2002 r. Zorganizowano ją w lokalu "Casablanca". Wysoki poziom prac darowanych na ten cel przez członków ustrońskiej grupy oraz podobnie jak w poprzednich edycjach profesjonalna obsługa aukcji, wpłynęły na duże zainteresowanie i sprzedaż wszystkich oferowanych prac artystycznych. Część dochodów tradycyjnie zasiliła konto Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi, natomiast pozostałą kwotę przeznaczono na równie szlachetny cel, czyli zakup profesjonalnego fortepianu dla Miejskiego Domu Kultury, gdzie od 4 lat odbywają się charytatywne koncerty światowej sławy jazzmena Adama Makowicza.

 

Uczestnicy międzynarodowego plenery plastycznego
- "Ustroń Jaszowiec 2002" na ul. Przykopa w Cieszynie.
Od lewej: Karol Kubala, Dagmara Gaj, Iduna Schnepf, Danuta Koenig, Zenobia Siekierski,
Halina Kemenyffy, Ewa Kokoszka, Reanata Kubok, Olga Bloch, Bogusław Heczko

 

   Dokonując podsumowania dekady aktywnej i różnorodnej działalności Stowarzyszenia Twórców "Brzimy" należy stwierdzić, że grupa ugruntowała swoją pozycję w środowisku artystycznym nie tylko w Ustroniu, ale i na Śląsku Cieszyńskim; zaś współpraca z artystami w ramach miast partnerskich Ustronia spowodowała wielokrotne zaistnienie "Brzimów" także za granicą. Z kolei możliwość organizowania zagranicznych ekspozycji i plenerów uatrakcyjnia formy działalności grupy. Stowarzyszenie zajmuje ważne miejsce w życiu kulturalnym Ustronia, pełniąc rolę inspirującą dla wielu przedsięwzięć. Należy żywić nadzieję, że następne lata wspólnej pracy artystów będą równie owocne i jak najlepiej postrzegane przez odbiorców sztuki.

  

projekt i wykonanie - Marek Landowski